Под марката "Вашите пелети", "ТракияЛес" EООД произвежда два вида горива от биомаса: пелети само от иглолистна дървесина и от иглолистна и широколистна в съотношение 50/50, като рамера и за двата вида е 6 мм. в диаметър. Торбите, в които се доставят пелетите, са от по 15 кг. всяка, като при големи заявки може да се договаря и различен по обем опаковка.

Дървесните пелети са чисто, неутрално по отношение на въглеродния двуокис и удобно гориво, произвеждано предимно от дървени трици и отпадъци, пресовани под високо налягане без лепило или други добавки. Дървесните пелети имат цилиндрична форма и обикновено са с диаметър 6-10 мм и дължина 10-30 мм. В резултат на това дървесните пелети са високо стандартизирани и пресовани, което позволява снижаване на разходите за транспорт; те, също така, способствуват за автоматизирането на експлоатацията на топло-и електро-централите, независимо дали са в еднофамилни къщи или са крупни енергийни съоръжения. С бързо растящ дял на пазара, дървесните пелети са съществен ресурс за нарастващото оползотворяване на биомасата в Европа и в други региони. Те са, също така, отлично средство за оползотворяване на местните ресурси, като допринасят в материален аспект за опазване на природата и овладяване на климатичните промени. Европейският Съюз си е поставил редица цели за увеличаване на дела на рециклирани енергийни източници за генериране на топлина и електроенергия. Биомасата играе стратегическа роля при постигането на тези задачи, като по-специално дървесните пелети се явяват ключова технология с няколко специфични преимущества. Дървесните пелети са по-евтини и по-компактни за транспортиране от други форми на биомаса, докато от друга страна високата степен на стандартизация дава възможност за изключително ниски горивни емисии, дори при много малки приложения. Дървесните пелети, също така, са много удобна форма на гориво за крайните потребители -те може да се доставят с камиони-цистерни, или в торби, и са подходящи за използуване при автоматични подаващи системи, което ги прави удобни за обработка и спестяващи време, колкото са и системите, работещи на газ или течни горива.

Гориво Калоричност КПД на котела Цена на горивото Специфична цена на топлинна енергия Разходи отопление за 1 месец
Лигнитни въглища (брикети)
3,72 kWh/кг 70% 150,00 лв/т 0,058 лв/kWh 157,1 лв/месец
Дърва за огрев 3,14 kWh/кг 70% 145,28 лв/т 0,066 лв/kWh 180,3 лв/месец
Електроенергия 1,00 kWh 99% 0,171 лв/kWh 0,172 лв/kWh 470,6 лв/месец
Природен газ 9,01 kWh/м³ 90% 804 лв/1000 nm³ 0,099 лв/kWh 270,5 лв/месец
Пропан-бутан 12,80 kWh/кг 90% 2 101,56 лв/т 0,182 лв/kWh 497,5 лв/месец
Дизелово гориво 11,63 kWh/кг 88% 2 057,41 лв/т 0,201 лв/kWh 548,4 лв/месец
Промишлен газьол 10,98 kWh/кг 88% 1 900,29 лв/т 0,197 лв/kWh 536,6 лв/месец
Дървесни пелети 4,88 kWh/кг 88% 380,00 лв/т 0,074 лв/kWh 241,2 лв/месец
 

 

Материал:

 

100%
чиста иглолистна дървесина

Диаметър (D) :

6 mm

Калоричност :

4,8 / 5,2 Kwh/Kg

Остатъчна влага :

8 %

Съдържание на пепел :

до 0,5 %

Свързващи вещества :

няма

Kg / м3 :

740 / 750 Kg

 

Анализите се извършват от

сертифицирана лаборатория  

 

Продукта отговаря на норматива :
EN 14961-2

 

 

Материал:

 

50% / 50%
иглолистна + широколистна дървесина

Диаметър (D) :

6 mm

Калоричност :

4,8 / 5,2 Kwh/Kg

Остатъчна влага :

8 %

Съдържание на пепел :

до 0,5 %

Свързващи вещества :

няма

Kg / м3 :

750 / 760 Kg

 

Анализите се извършват от

сертифицирана лаборатория  

 

Продукта отговаря на норматива :
EN 14961-2